Seslendirme Sanatçıları
Meslek Birliği

Ses-Bir

Ses-Bir

Seslendirme Sanatçıları Meslek birliği hakkında
tüzüğünü okuyarak bilgi sahibi olabiliriz.
Bugün 800 kadar üyesi bulunan birlik bu alanda güçlü
adımlar atmaya hazırlanıyor.
SES BİR TÜZÜK
Genel Hükümler
Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı
Madde 1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun
4110 sayılı kanunla değişik
42. Maddesi ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile
Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük
hükümlerine göre merkezi Ankara’da
olmak üzere Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği
(SES-BİR) adı altında bir meslek
birliği kurulmuştur.
Bu meslek birliği, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile
Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7.
Maddesi uyarınca bağlantılı hak
sahibi icracı sanatçılar alanında faaliyet gösterir.
Birliğin Amacı
Madde 2- Meslek birliğinin amacı: bağlantılı hak
sahiplerinin ortak çıkarlarını
korumak,5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların
idaresini ve takibini,alınacak
ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını
sağlamaktır.
Birliğin Kurulması
Madde 3 Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen
şartları yerine getirerek Bakanlığa
başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde
gereğince Bakanlık tarafından izin
verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü
ve kurucuların hukuki
durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık
saptandığı taktirde Birlik, tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya
noksanlıkları giderir. Aksi halde,
Bakanlıkça Birliğim feshi için genel hükümlere göre
dava açılır.
Geçici Yönetim kurulu
Madde 4 Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının
oluşmasına kadar Birliğin işlerini
yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik
niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici yönetin kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine
göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.
Tüzel Kişilik
Madde 5 -Bu birlik, 5846 sayılı kanunun 4110 sayılı
kanunla değişik 42 inci maddesi
uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar kurulunca
onaylanan Tip statüye uygun
biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş
bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle
tüzel kişilik kazanmıştır.
Birlik, 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı
kanun ile mevcut 42 inci
maddede yapılan değişiklik gereğince Bakanlıkça
hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve
25009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tip statüye uygun
biçimde yeniden düzenlenmiş tüzüğünün, Tip
statünün yürürlük tarihinden itibaren 6
ay içinde Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişiliğini devam
ettirir.
Birliğin ilk genel kurul toplantısı
Madde 6- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en
geç faaliyet izni verilmesinden
itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını
yapmak ve organlarını oluşturmak
zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde,
birliğin feshi için Bakanlıkça genel
hükümlere göre dava açılır.
İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte
öngörülen asgari kurucu üye
sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması
gereklidir.
Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi
Madde 7-Birlik,kamu kurum ve kuruluşları, gerçek
kişiler ve özel hukuk tüzel
kişileriyle ilişkilerinde, Birliğe kayıtlı bağlantılı hak
sahiplerinin haklarının takibinde
üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.
Bağlantılı hak sahipleri,Birliğe devretmedikleri
haklarını bireysel olarak da takip
edebilirler.
Bağlantılı hak sahiplerinin kanunla tanınmış
hakları,ülke içinde Tüzük gereğince
kurulan birlikler dışında başka birlik,dernek ve benzeri
kuruluşlar tarafından takip
edilemez.
İcra tespitlerini izlemek
Madde 8-Birlik,üyelerine ait icraların tespitinin
kullanılmasını izlemek ve izinsiz
kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla
yükümlüdür.
Birliğin Faaliyetleri
Madde 9-Birlik amacına ulaşmak için,mevzuatın
verdiği imkanlar dahilinde aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:

SES-BİR

SES-BİR

a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını
idare
etmek,izlemek,korumak,idare ve yargı yollarına
başvurmak,
b) Üyelerin icra tespitlerinin kullanımından
kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların
tahsilini sağlamak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve
kuruluşları,gerçek ve özel hukuk
tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
d) Mesleki yayınlar yapmak,üyelerine ve üyeleri
dışındaki kişilere faaliyet alanına
ilişkin kurslar açmak,
e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve
bunları işletmek,
f) Üyeleri için sosyal yardım sandığı kurmak ve diğer
sosyal hizmetleri
gerçekleştirmek,
g) Üyelerin icra tespitlerinin her biçimdeki
nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını
kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek
için gerekli tedbirleri almak,
h) Üyelerinin icra tespitlerinin kullanımlarına ilişkin
sözleşmelerinin
yapılmasına,uygulanmasına ve anlaşmazlıkların
giderilmesine yönelik çalışmalarda
bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile
işbirliği yapmak,
i) Seslendirme sanatçıları Meslek Birliği’nin özelliğine
göre yapılacak gerekli
faaliyetler:
1. Mesleğin gelişmesi,ülkemiz insanının seslendirme
sanatçılığı mesleğini diğer saygın
meslekler gibi kabul ederek açık bir şekilde önemini
ve değerini bilip doğru algılayıp,
tanımlayabilmesi için gerekli eğitim ve araştırma
çalışmalarını yapmak,yaptırmak,
2. Meslekle ilgili sektörün gelişmesi için
basın,yayın,TV kuruluşlarıyla ilişkiler
kurmak,
3. Kendini tanıtıcı sinema,televizyon filmleri
yapmak,mesleki çalışmalarla ilgili yayınlar
çıkarmak,
4. Bağlantılı hak sahibi üyelerinin mesleklerini
geliştirmede gereksinim duydukları
koşulları hazırlamak,
5. Uluslararası kuruluşların üyesi seslendirme
sanatçılarının Türkiye’deki haklarını
izlemek,bu konuda gereken yetkileri almak,
6. Türkçe’nin doğru ve düzgün konuşulmasını
sağlamak, bunun için gerekli denetim
ve uyarı mekanizmalarını oluşturmak,
7. Seslendime alanında faaliyette bulunan kuruluşların
teknik yeterliliklerini
izlemek,eksiklilerin tespiti halinde gerekli uyarılarda
ve girişimlerde bulunmak,
8. Seslendirme ile ilgili çevirilerin doğru,Türk kültürü
ile uyumlu yapılması için gerekli
çalışmalarda bulunmak,yapılan çeviri çalışmalarını
izlemek,eksikliklerinin tespiti
halinde uyarılarda bulunmak.
Meslek Birliğinin Kurucuları
Madde 10- Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve
tüzükte öngörülen yeter sayıdaki
kurucularının ad ve soyadlarıyla doğum yeri ve
tarihleri,meslek veya
sanatları,uyrukları,ikametgahları nüfus cüzdanı
örnekleri ile birliğe asıl üye olabilme
nitelikleri taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte
yer almaktadır.
Meslek Birliği Üyeliği
Üye olma hakkı ve yükümlülükleri
Madde 11- Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan
herkes Birliğe üye
olabilir.Üyeler,Tüzüğün 13. ve 14. maddelerinde
öngörülen kısıtlamalar dışında eşit
haklara sahiptirler.Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya
Birlikte üye kalmaya
zorlanamaz.Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk
yasalarına göre kurulmuş olmaları
koşuluna bağlıdır.Bu Birliğe üye olanlar,Tüzük
gereğince aynı alanda faaliyet gösteren
başka bir birliğe üye olamazlar.Seslendirme
sanatçıları eser çeşitleri bakımından farklı
birliklere üye olabilirler.
Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık
ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.
Üyelik türleri
Madde 12- SES-BİR Seslendirme Sanatçıları Meslek
Birliği’nde asıl üye ve
yararlanan üye olmak üzere 2 tür üyelik vardır.
Asıl üye
Madde 13- Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki
nitelikleri taşımak gerekir:
a) Bağlantılı hak sahibi gerçek kişi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak
Yararlanan üye
Madde 14- Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a) İcrayı meydana getirmeyen ancak, miras yoluyla,
devren iktisap yoluyla veya
doğrudan icra tespitinin mali haklarını kullanma
yetkisine sahip olan kişiler,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip
olmayanlar adına velileri ya da vasileri,
c) Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev
alamazlar, oy kullanmak koşuluyla
genel kurula katılabilirler.
Üyelik başvurusu ve kabul
Madde 15- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler
Meslek Birliği’ne yazılı olarak
başvururlar. Tüzükte ve Birlik tüzüğünde öngörülen
nitelik ve ölçütleri taşıyanlar
üyeliğe kabul edilirler. Başvurular, yönetim kurulunca
karara bağlanır ve başvuru
tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazıyla duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler asıl ve yararlanan üyeler için
ayrı ayrı tutulan defterlere sıra
numarası ile yazılır.
Üyelik uyuşmazlığı
Madde 16- Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği
konusunda birlikler arasında
çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan
federasyonca karara bağlanır.Bu
alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık
kararı ile çözümlenir. Birlik ile
üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik
genel kurulunca çözümlenir.
Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi
Madde 17 – Üyelik, ölüm,tüzelkişiliğin sona
ermesi,üyelikten çekilme veya üyelikten
çıkarılmayla sona erer.Bu durumda üyelik
kaydı,yönetim kurulu kararıyla açıklaması
da yapılarak defterden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı
yükümlülükleri,yetki belgelerinin
sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl
süreyle devam eder.
Üyelikten çekilme
Madde 18- Üyeler, yazılı başvuruyla Birlik üyeliğinden
çekilme isteğinde
bulunabilirler.Üyelik,bu başvuruyla sona erer.
Üyelikten çıkarma ve itiraz
Madde 19- Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde
yönetim kurulunun önerisi ve
haysiyet kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar:
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına,
amaçlarını gerçekleştirmesine
engel olmak.
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince ödentisini
vermemek.
c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını,yazılı uyarıya
rağmen sürdürmek,
d) Asıl üyeler yönünden özür bildirmeksizin ard arda
üç genel kurul toplantısına
katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde
ilgiliye bildirilir