TRT Sınavı 

TRT Sınav

TRT Sınav

 

 

TRT Sınavla personel alıyor. Aşağıda adları yazılı kadrolarda istihdam edilmek üzere
sınavla eleman alınacak.
Stajyer Spiker,
Stajyer Muhabir,
Yardımcı Prodüktör,
Kamera Asistanı,
Yapım ve Yayın Elemanı,
Teknisyen Alım Sınavı.
TRT’nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Yardımcı Prodüktör unvanlı (50) adet kadroya yazılı ve uygulamalı şekilde giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
I- ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. 18 yaşını tamamlamış olmak,
6. Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,
7. 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),
8.Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.
Başvuru yapmadan önce ilgili sınav ilanını mutlaka okuyunuz
AYRINTILAR

TRT SINAV

TRT SINAV